affinity-petcare

 
 

 

 

 


 
 

      

쌀, 옥수수, 칠면조고기, 탈수 가금 단백질, 옥수수 단백질, 닭고기, 코코넛 오일, 가수분해 동물성 단백질, 비트 펄프, 효모, 염화칼륨, 어유, 혈장 단백질(면역 글로불린의 천연 공급원), 소금, 피로인산나트륨, 대두유, 프락토올리고당, 글루코사민, 황산콘드로이틴, 녹차 추출물, 천연 폴리페놀
   비타민 A                                           27000 IU

   비타민 D3                                           1800 IU

   비타민 E                                             500 mg

   비타민 C                                              70 mg
 

하이포알러제닉 독

웨이트 밸런스 독

스킨케어 미니 독

레날 독