affinity-petcare

 
 

 

 

 


 
 

      

닭고기, 탈수 가금 단백질, 옥수수 단백질, 쌀, 밀, 옥수수, 동물성 지방(천연 혼합 토코페롤로 보존), 옥수수 분말, 가수분해 동물성 단백질, 비트 펄프, 어유, 염화칼륨, 소금, 혈장 단백질(면역 글로불린의 천연 공급원), 효모 추출물(뉴클레오티드의 천연 공급원), 글루코사민, 황산 콘드로이틴
   비타민 A                                           27000 IU

   비타민 D3                                           1800 IU

   비타민 E                                             500 mg

   비타민 C                                              70 mg
 

하이포알러제닉 독

웨이트 밸런스 독

스킨 케어 미니 독

레날 독