affinity-petcare

 
 

 

 

 


 
 

      

연어, 옥수수, 옥수수 단백질, 쌀, 탈수 연어 단백질, 동물성 지방(천연 혼합 토코페롤로 보존), 옥수수 분말, 저자극성 향료, 비트 펄프, 식물성 섬유질, 염화칼륨, 프락토올리고당, 소금, 천연 폴리페놀
   비타민 A                                           27000 IU

   비타민 D3                                           1800 IU

   비타민 E                                             500 mg

   비타민 C                                              70 mg
 

하이포알러제닉 독

웨이트 밸런스 독

스킨 케어 미니 독

레날 독